Underhållsvillkor

Dessa villkor gäller vid köp av Underhållspaket från Camido Webbyrå.

Villkoren gäller fr.o.m. 2020-01-22.

Allmänt

Allmänna villkor för underhållspaketet kan komma att ändras.

Eventuella ändringar i villkoren träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på camido.se. Ändringar kan ske löpande och det är kundens ansvar att hålla sig uppdaterad kring dessa.

Dessa villkor reglerar förhållande mellan kund (”Kund”) och Camido Webbyrå – avseende Camido Webbyrås tjänster och produkter. Kund kan vara juridisk- eller myndig fysisk person.

Avsiktsförklaring

Att helt gardera sig mot intrång är omöjligt då även saker som Kundens eget virusskydd, val av lösenord, webbhotellets skydd mm påverkar och står utanför Camidos kontroll. I den händelse detta ändå skulle hända installerar Camido senast sparade version av sidan.

Återställning av sida ska ske skyndsamt med hänsyn till webbhotellets regler och svarstider. I händelse av intrång stängs oftast Kundens domän ner av webbhotellet. Camido hanterar kommunikation med webbhotellet vid behov av återställning.

Support

Den support Camido erbjuder i händelse av att Kund har tecknat ett underhållspaket är:

Daglig backup de första 30 dagarna

Camido tar de första 30-dagarna en daglig backup på Kundens hemsida med avseende på databas, pluginlista samt uppladdade filer. Efter 30 dagar tas en backup i månaden.

I händelse av att Kund vill återskapa en tidigare version av hemsidan installerar Camido senast tagna backup åt kunden.

Camido tillhandahåller kopior av Kundens filer på webbhotellet, upp till 30 dagar bakåt i tiden.

Uppdatering av komponenter

Camido uppdaterar installerade komponenter på hemsidan åt Kund när så är möjligt och lämpligt.

Övervaka och åtgärda intrångsförsök

Camido övervakar och åtgärdar intrångsförsök på hemsidan. I händelse av intrång eller systemkrasch installerar Camido senast tagna backup åt Kunden.

Bild- och textförändringar

I de underhållspaket som innefattar innehållsförändringar ingår fria text- och bildförändringar upp till 1 timme per månad, om inte annat har avtalats. Minimidebitering per ändring är 1 timme och därför rekommenderar vi kunden att samla alla ändringar i ett mail.

 

Avtalstid

Avtalet löper årsvis.

Återbetalning av erlagd avgift görs ej. Kund kan välja att inte längre utnyttja serviceavtalet. Uppsagt avtal kan ej återupptas utan förnyad periodavgift.

Camido äger rätten att säga upp avtalet om Kund har brutit mot någon av punkterna under stycket ”Kundens ansvar” nedan i avtalet.

Avgifter för serviceavtal

Avgifter för avtalet utgår i form av förskottsbetalning via faktura.

Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Avgiftshöjning skall meddelas minst en månad i förväg.

Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.

Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

Överlåtelse av abonnemang

Abonnenten får ej överlåta avtalet.

Camidos ansvar

Camido utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Kundens sida.

Camido är ej ansvarig eller skadeståndsskyldig för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Camido är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Kundens hemsida och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.

Camido hanterar all Kundinformation som konfidentiell, detta för att värna om Kundens integritet.

Kundens ansvar

Kunden förbinder sig att följa svensk lagstiftning, detta gäller även länkade objekt som strider mot dessa. Kund skall även följa andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna på Internet.

Kunden förbinder sig att lämna ut uppgifter som gör det möjligt att följa avtalet.

Kunden ansvarar för allt handlande denne utför via sin hemsida inklusive text och bild.

Kunden förbinder sig att inte själv installera komponenter eller förändra konfigurationen av hemsidan utan att samråda med Camido.

Kunden förbinder sig att följa råd avseende lösenord, säkerhet och liknande.