Underhållsvillkor

Dessa villkor gäller vid köp av Underhållspaket från Camido Webbyrå.

Villkoren gäller fr.o.m. 2020-01-22.

Allmänt

Dessa villkor kan komma att ändras av oss från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats, www.camido.se. På er begäran skickar vi över en kopia av den senaste versionen av dessa allmänna villkor.

Dessa villkor reglerar förhållande mellan kund (”Kund”) och Camido Webbyrå – avseende Camido Webbyrås tjänster och produkter. Kund kan vara juridisk- eller myndig fysisk person.

Avsiktsförklaring

Att helt gardera sig mot intrång eller andra oförutsedda händelser är inte möjlig, då faktorer som Kundens eget virusskydd, val av lösenord, webbhotellets skydd m.m. kan ha en inverkan och står utanför Camidos kontroll. I händelse av intrång försöker Camido göra det vi kan och installera den senaste sparade säkerhetskopian av hemsidan.

Återställning av sidan ska ske skyndsamt, med hänsyn till webbhotellets regler och svarstider. I händelse av intrång stängs oftast Kundens domän ner av webbhotellet. Camido hanterar kommunikation med webbhotellet vid behov av återställning.

Support

Den support Camido erbjuder i händelse av att Kund har tecknat ett underhållspaket är:

Daglig säkerhetskopia

Camido tar en daglig säkerhetskopia (”backup”) på Kundens hemsida, med avseende på databas, tillägg och uppladdade filer. Varje backup lagras i 7 dagar.

Camido tillhandahåller även dagliga säkerhetskopior av Kundens filer även på webbhotellet, dessa sparas i upp till 3 månader.

I händelse av att Kund vill återskapa en tidigare version av hemsidan installerar Camido senast tagna backup åt kunden.

Uppdatering av mjukvaran

Camido uppdaterar installerade komponenter på hemsidan åt Kund när så är möjligt och lämpligt.

Övervakning

Camido övervakar och åtgärdar intrångsförsök på hemsidan. I händelse av intrång eller systemkrasch installerar Camido senast tagna backup åt Kunden.

Var femte minut sker en check för att kontrollera hemsidans status. Monitoreringen ger Camido möjlighet att agera om hemsidan returnerar en felaktig statuskod, exempelvis om hemsidan inte svarar.

Bild- och textförändringar avtalas separat

Vid tecknande av ett supportavtal ingår ej text- och bildförändringar, såvida annat inte har avtalats. Minimidebitering för sådana ändringar är 1 timme.

 

Avtalstid

Avtalet löper årsvis.

Återbetalning av erlagd avgift görs ej. Kund kan välja att inte längre utnyttja serviceavtalet. Uppsagt avtal kan ej återupptas utan förnyad periodavgift.

Camido äger rätten att säga upp avtalet om Kund har brutit mot någon av punkterna under stycket ”Kundens ansvar” nedan i avtalet.

Avgifter för serviceavtal

Avgifter för avtalet utgår i form av förskottsbetalning via faktura.

Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Avgiftshöjning skall meddelas minst en månad i förväg.

Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.

Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

Överlåtelse av abonnemang

Abonnenten får ej överlåta avtalet.

Camidos ansvar

Camido utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Kundens sida.

Camido är ej ansvarig eller skadeståndsskyldig för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Camido är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Kundens hemsida och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.

Camido hanterar all Kundinformation som konfidentiell, detta för att värna om Kundens integritet.

Kundens ansvar

Kunden förbinder sig att följa svensk lagstiftning, detta gäller även länkade objekt som strider mot dessa. Kund skall även följa andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna på Internet.

Kunden förbinder sig att lämna ut uppgifter som gör det möjligt att följa avtalet.

Kunden ansvarar för allt handlande denne utför via sin hemsida inklusive text och bild.

Kunden förbinder sig att inte själv installera komponenter eller förändra konfigurationen av hemsidan utan att samråda med Camido.

Kunden förbinder sig att följa råd avseende lösenord, säkerhet och liknande.