Allmänna Villkor

Dessa villkor gäller vid köp av tjänster från Camido Webbyrå.

Villkoren gäller fr.o.m 2019-11-28.

Allmänt

Dessa allmänna villkor kan komma att ändras av oss från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats, www.camido.se. Ändringar i villkoren gäller endast för de projekt som påbörjats efter det att den ändrade versionen lagts ut på vår webbplats. På er begäran skickar vi över en kopia av den senaste versionen av dessa allmänna villkor.

Dessa villkor reglerar förhållande mellan kund (”kund”) och Camido Webbyrå – avseende Camido Webbyrås tjänster och produkter. Kund kan vara juridisk- eller myndig fysisk person.

Om kunden godkänt en design och produktion påbörjats kan inga större förändringar göras förutom t.ex. byta färg och/eller teckensnitt/storlek. Vill kunden byta design efter ett godkännande som innebär att en ny produktion måste göras får kunden betala en ny produktion enligt gällande prislista.

Avgifter & Betalning

Avgifter utgår enligt Leverantörens vid varje tid gällande prislista för tjänsten, om inte annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Betalning görs mot faktura (20 dagar).

Har full betalning inte skett senast 30 dagar efter det att påminnelse tillsänts Kunden äger Leverantören rätten att med omedelbar verkan skicka ärendet vidare till inkasso/kronofogden.

Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift. Leverantören äger dessutom rätt att debitera lagstadgade eventuella inkassoavgifter.

Om Kunden byter faktureringsadress eller e-postadress skall detta utan dröjsmål skriftligen meddelas Leverantören.

Om Kunden inte har utnyttjat beställd tjänst på grund av försening eller omständighet hänförlig till Kunden, befriar detta inte Kunden från betalningsskyldighet.

Kunden skall snarast meddela Leverantören om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (senast 10 dagar efter fakturadatum) förlorar Kunden rätt att göra invändning mot faktura.

Camidos rätt

Camido äger rätten att säga upp avtalet om Kund/kunden har brutit mot någon av punkterna i detta avtal.

Hemsidan anses levererad när den är online samt fått kundens godkännande. Camido äger ej rätt att använda bilder eller text, som kunden själv tagit fram, i andra sammanhang än på kundens hemsida/system.

Camidos ansvar

Camido är ej ansvarig eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser.

Kunds ansvar

Om kunden godkänt en design och produktion påbörjats kan inga större förändringar göras förutom t.ex. byta färg och/eller teckensnitt/storlek. Vill kunden byta design efter ett godkännande som innebär att en ny produktion måste göras får kunden betala en ny produktion enligt gällande prislista.

Kund förbinder sig att följa svensk lagstiftning.

Kund ansvarar även för all information som publiceras på sin hemsida.

Om Kunden beställer ett eget webbhotell för hosting av hemsidan, tar Camido inget ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Vänligen vänd er direkt till den leverantör som står för webbhotellet för eventuella frågor.

Tidpunkt för leverans av produkt eller tjänst

Sker enligt överenskommelse. Camido tar inget ansvar om en deadline inte går att hålla på grund av att kunden varit sen med att lämna in material eller en flytt av domän, webbhotell eller liknande drar ut på tiden på grund av en extern leverantör.

Möten, utbildningar, m.m.

Vid leverans av hemsidan erbjuds en användarmanual. Förutom den ingår ingen utbildning vid leverans av hemsidan, men går att köpa till. Detta kan ske dels genom videoguider, telefonmöten eller på plats hos kunden. Dessa tjänster debiteras enligt timtaxa plus eventuell resekostnad.

Domäntransfer

Enligt timtaxa. Vid flytt av domän krävs en auktoriseringskod.

Denna kod kan kund själv begära ut av sin tidigare leverantör. Sker detta debiteras kunden ej. Debitering sker enbart då Camido själva behöver kontakta kundens tidigare leverantör.

Exempel på övriga tjänster som inte ingår i leverans av hemsida

Flytt av e-post, export av gammal hemsida, byte av webbhotell, byte av e-post tjänst, hjälp med webbapplikationer som t.ex. Google Analytics och Adsense, flytt av domän. På dessa samt andra liknande tjänster som ligger utanför produktionen av själva hemsidan kommer Camido ta betalt enligt timtaxa.

Säkerhetskopia (”backups”)

Har Kunden ej tecknat ett underhållspaket med Camido, ansvarar kunden själv för att se över att det regelbundet tas backups av hemsidan samt databasen. Många webbhotell erbjuder denna tjänst automatiskt men det är kundens ansvar att se till att deras webbhotell eller de själva regelbundet tar säkerhetskopior av hemsidan samt dess databas. Camido ansvarar inte för bortfall av data vid t.ex. hackerattack, serverhaveri, brand, stöld eller liknande.

Uppgradering av mjukvaran

Då hemsidorna bygger på WordPress som ständigt är under utveckling kommer det med jämna mellanrum nya versioner av det.

Med underhållspaket

Ifall kunden tecknat ett underhållspaket genomför Camido uppdateringar av WordPress samt plugin när det är möjligt och lämpligt.

Utan underhållspaket

Om kunden saknar ett underhållspaket tar Camido inget ansvar för att funktioner, utseende, eller själva hemsidan kommer att fungera i framtida versioner av WordPress. Utan underhållspaket ansvarar Camido enbart för att de fungerar vid leverans i den just då aktuella versionen av WordPress. Detta gäller även för de plugin som används i hemsidan.

Om någon funktion, utseendet eller själva hemsidan inte fungerar i den nya versionen av WordPress eller uppdaterade plugin erbjuder Camido sig att försöka lösa det enligt timtaxa. Har kunden tagit en fungerande backup kan Camido hjälpa kunden återställa hemsidan enligt timtaxa. Utan ett underhållspaket kan Kunden inte kräva att hemsidan ska fungera med nyare versioner av WordPress och/eller plugin och ingen ekonomisk ersättning kan utgå.

 

Innehållsansvar

Om Camido fått i uppdrag att skriva texter eller lägga in texter på hemsidan är det kundens ansvar att korrekturläsa och dubbelkolla att allt stämmer innan sidan släpps. Det är till exempel inte Camidos ansvar om något är felskrivet på hemsidan efter att kunden godkänt.

Referenser

Camido äger rätt att använda samtliga produkter som referens i samtal med annan kund samt som exempel på camido.se.

Länk

Camido äger rätt att längst ner på varje hemsida ha en länk till camido.se. Denna länk ska vara så liten som möjligt och inte på något sätt förstöra sidans design.

Priser & offerter

De priser som anges i offert till kund gäller i 30 dagar om inget annat uppges.

Priserna anges alltid exklusive moms.

Har kunden inte skickat in material så produktion av tjänsten har kunnat påbörjas inom tre månader från beställning, upphör kundens rätt att få samma pris.

Nuvarande timtaxa är 750 kronor ex moms. Påbörjad halvtimme debiteras.

Policy

Camido varken säljer eller ger bort kundernas e-postadresser. Kunders uppgifter används bara av Camido för tjänstens skull. Läs mer om vår integritetspolicy.

Force majeure

Camido skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, internet driftstörningar, hackerattacker eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som Camido skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Camido inte heller kunnat undvika eller övervinna.

Support & underhåll

Efter att hemsidan är levererad och godkänd av kunden, ingår support endast i de fall där Kunden har ett underhållspaket från Camido. Här kan du läsa mer om vårt underhållsavtal.

Tvist

Tvist angående tillämpningen eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall, om Kunden är en näringsidkare, avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkats uppenbart inte överstiger tio (10) gånger det vid tiden för påkallandet av skiljeförfarandet gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman.

Leverantören äger utan hinder av ovanstående rätt att föra talan inför allmän domstol eller kronofogdemyndighet när talan rör obetalda fordringar för avtalade tjänster.